Natur och kulturvård i 3 sektioner

gbgflora

Vetenskapsmän i Göteborg har sedan några år tillbaka arbetat med ett natur- och kulturvårdsprogram.

Detta är uppdelat i tre sektioner: vetenskaplig naturvård, kulturvård och rörligt friluftsliv. Biologen Ulf har sysslat med vegetationen och bl a arbetat fram en vegetationskarta. Med utgång från bl a den har han utvalt Göteborgsområden av botaniskt intresse.

Redogörelsen härför utgör en del av underlaget för följande kortfattade ”botanisering”. Man har skilt på ett femtiotal växtsamhällen och avgränsat varje enhetligt bestånd, dvs den yta
som ett visst växtsamhälle upptar. På så vis har naturmarken i Göteborg indelats i cirka 8 000 bestånd. Efter sortering och strukturering har man skurit ned det hela med ca nittio procent. Därefter återstår 167 områden som inlagts på kartan — ett utmärkt underlag för vidare studier av Göteborgsvegetationen. Här kan endast bli tal om ett axplock.

En bit ovanför den så gott som helt vegetationsfria klippstranden finner man lavar på berghällarna. Detta växtsamhälle gynnas av spillning från måsar, vilket ger upphov till fantastiska lavmattor. Som studieobjekt rekommenderas bl a Lökholmen. Blockstranden visar ett mycket specialiserat växtsamhälle. Här kan man finna strandkål, den sällsynta strandmalörten och till och med sparris. Den växer på Vrångö, Vinga och Vinga Inholmar.

Lövsnåret långt ute i havsbandet utgör ett säreget växtsamhälle. Det är stormpiskat och så tätt att det erbjuder en god rastplats för flyttande småfåglar. Lövsnåret påträffas på Tistlarna och Vinga, de mest vindomsusade ögrupperna på den göteborgska kusten. Här finner man slån, röda vinbär och blåhallon, som i det yttersta kustbandet kan bilda stora snår.

Ljunghedsområden, lövskog och flora
Norr om Oxsjön i Sandsjöbackaområdet finner man rester av ett stort tidigare betat ljunghedsområde av intresse. Vättlefjälls hällamarksljunghed är också värd ett besök, om inte för annat så för att få tillfälle att se orrspelet som trakten är berömd för.

Lövskog är det gott om i Göteborg, som ligger ungefär vid nordgränsen för bokskogens utbredning. Den största bokskogen finner man vid Ellesbo, där det är gott om svalört, blåsippor och vitsippor.

Göteborgs kanske rikaste flora erbjuder Årekärrslunden, en lindskog i Askim som har ett mycket näringsrikt underlag. Med litet tur kan man finna den näringskrävande gulsippan, som här har sin största förekomst i Göteborg. Men den finns också i den närliggande Billdals park, ett trevligt område för bl a skolutflykter. I Askim kan man ännu träffa på den en gång så vanliga backsippan. Den förekommer också vid Ellesbo, men ingen annanstans i Göteborg.

Det tidigare nämnda originella ravinlandskapet utmed Lärjeån är ett från botanisk synpunkt intresseväckande område. Göteborgs grövsta och största lindskog växer här liksom den på hasselrötter parasiterande vätterosen. I Lärjeåns lerrika dalgång kan man också finna den vackra strutbräken, en ormbunke som ofta används som trädgårdsväxt.

Vill man besöka Bohusläns enda växtplats för gulplister får man bege sig tvärsöver Göta älv till en annan ravin, Tolsereds ravin mellan Svankällan och Kärra på Hisingen. I närheten av Kallhedslunden på Hisingen kan man också få skåda hav av blåsippor.